Regeling Vertrouwenspersoon

Respijthuis Patrick

Regeling

Stichting Maison-Patrick heeft als taak om de vrijwilligers te beschermen tegen ongewenst gedrag en te zoeken naar oplossingen. Om hier goed uitvoering aan te geven stelt de stichting Maison-Patrick voor alle vrijwilligers een vertrouwenspersoon beschikbaar. Iedereen die tijdens het werk te maken krijgt met ongewenst gedrag – van bijvoorbeeld gast, collega of coördinator, bezoekers – kan zich voor opvang, vragen, advies of begeleiding melden bij de vertrouwenspersoon.

Ongewenst gedrag staat voor alles wat de persoon in kwestie als last ervaart. Vrijwilligers kunnen zonder doorverwijzing en op eigen initiatief een vertrouwenspersoon raadplegen.

Taak en rol vertrouwenspersoon

 1. Aanspreekpunt voor alle vrijwilligers op het gebied van ongewenste omgangsvormen
 2. Opvang van de melder (slachtoffer)
 3. Luisteren naar wat de melder wil en deze informeren over mogelijkheden
 4. Doorverwijs functie naar hulpverlening voor eventueel vervolgtraject
 5. Eventueel nazorg d.m.v. een evaluatiegesprek achteraf (hoe gaat het nu met de melder?)
 6. Adviseren en signaleren naar of in beleid
 7. Registratie van verhandelingen op: – Aard gebeurtenis – Aantal per jaar – Eventuele vervolgacties Ik ben respectvol naar anderen

Kwalificaties vertrouwenspersoon

 • De vertrouwenspersoon is deskundig en ervaren op het gebied van opvang van mensen die vervelende ervaringen hebben opgedaan door intimiderend, agressief gedrag of geweld van anderen
 • De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft op geen enkele manier banden met de stichting Maison-Patrick, diens vrijwilligers of diens gasten, zodanig dat er belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan bij de uitvoering van de taak

Organisatorische inbedding

 • De vertrouwenspersoon is een externe persoon (niet werkzaam bij de stichting Maison-Patrick) en rapporteert de onder 7. genoemde punten ieder jaar aan de daarvoor aangewezen contactpersoon binnen de stichting Maison-Patrick. Inzet van de vertrouwenspersoon wordt geanonimiseerd doorbelast aan het bestuur van de stichting Maison-Patrick
 • Vertrouwen en anonimiteit bij meldingen zijn gewaarborgd en de melder bepaalt zelf of hij of zij verdere stappen wil ondernemen
 • Gesprekken kunnen plaatsvinden op een gewenste locatie, desgewenst buiten de eigen werkplek, of indien de vrijwilliger dit verzoekt op een locatie buiten de organisatie
 • De vertrouwenspersoon kan ook door de coördinator worden uitgenodigd voor het geven van informatie of het verzorgen van trainingen voor medewerkers gericht op het voorkomen van agressie of geweld
 • De vertrouwenspersoon stelt zelf periodieke c.q. evaluatie verslagen op, welke dusdanig geanomiseerd zijn dat de situatie niet op een persoon ter herleiden is

Contact met de vertrouwenspersoon

 • Via website zijn de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van de stichting Maison-Patrick te vinden. Daarnaast worden ook andere wegen gezocht om de vrijwilligers te informeren.
 • De stichting Maison-Patrick zorgt daarnaast voor bekendheid van de vertrouwenspersoon middels een jaarlijks bericht bijvoorbeeld via de nieuwsbrief.
 • Vertrouwenspersoon Nanda Kempers: 0626945924